I - VII : 8:00 - 19:00

|

           (Išrašas iš Viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 2018 m. sausio 25 d. sanatorijos direktorės įsakymu Nr. V-8)

XII. PACIENTO KREIPIMOSI TVARKA

97. Į FMR skyrius pacientai priimami visą parą, nurodant jų atvykimo datą ir laiką. Atvykęs į registratūrą, pacientas pateikia registratorei asmens dokumentą ir išrašą iš medicininių dokumentų Formą Nr. 027/a. Registratūra dirba nuo 8.00 iki 17.00 val. Pacientai, atvykę kitu laiku, registruojami FMR skyriuje, ta pačia tvarka. Registratūroje pacientai supažindinami su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

XIII. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS,

JŲ TEIKIMO TVARKA

98. FMR skyriuose teikiamos šios antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos:

- suaugusiųjų medicininės reabilitacijos II paslaugos Lietuvos Respublikos piliečiams, sergantiems virškinimo sistemos, judėjimo - atramos sistemos, ginekologinėmis ligomis;

- suaugusiųjų palaikomosios reabilitacijos paslaugos sergantiems judėjimo - atramos sistemos ligomis.

99. Gydyklų skyriuje teikiamos suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos paslaugos Lietuvos Respublikos piliečiams, sergantiems virškinimo sistemos, judėjimo - atramos sistemos, ginekologinėmis.

100. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų aprašas“. Paslaugų skaičius vienam pacientui per 10 darbo dienų skiriamas pagal SAM įsakymo Nr. V-1828. Šios paslaugos yra nemokamos (iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų atlyginamos paslaugos).

XIV. PACIENTO TEISĖS

101.Gauti kokybiškas medicininės reabilitacijos paslaugas, garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

102. Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.

103.Teisė į informuoto paciento sutikimą.

104. Teisė į informaciją:

104.1. gauti pilną informaciją apie sanatorijoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;

104.2. gauti informaciją apie personalo profesinę kvalifikaciją;

104.3. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininės reabilitacijos bei gydymo eigą, tyrimo rezultatus ir ligos diagnozę;

104.4. gauti informaciją apie nemokamų iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų atlyginamas paslaugas, jų teikimo tvarką bei teikiamų mokamų paslaugų įkainius. Ši informacija pacientams pateikiama registratūroje.

105. Teisė nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, galimą riziką, komplikacijas, gydymo prognozę, išskyrus tuos atvejus, kai gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

106. Teisė susipažinti su įrašais paciento medicinos dokumentuose. Informaciją teikia gydantis gydytojas.

107. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, prognozes yra konfidenciali, net ir po jo mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims, tik turint rašytinį paciento sutikimą.

108. Pacientas turi teisę skųstis: kreiptis į įstaigos administraciją, iškilus ginčams tarp paciento ir paslaugą teikiančio darbuotojo.

109. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

110. Už papildomą mokestį pacientas gali gauti geresnes gyvenimo sąlygas (atskirą kambarį, geresnę patalynę ir pan.). Administracijos patvirtinti įkainiai skelbiami įstaigos registratūroje.

XV. PACIENTO PAREIGOS

111. Pasirašytinai susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis.

112. Pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

113. Rūpintis savo sveikata.

114. Suteikti gydytojui teisingą informaciją apie sveikatos būklę: lėtines ligas, operacijas, buvusias kritines būkles ir kitas būkles.

115. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, sutikimą ar atsisakymą dėl paskirtų paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

116. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros darbuotojais ir kitais pacientais.

117. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus jo gyvybei.

118. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko, lankantis gydomosiose procedūrose ir pas gydytoją.

119. Tausoti įstaigos inventorių ir kitas materialines vertybes.

120. Laiku sumokėti už mokamas paslaugas pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

121. Gyvenamose patalpose draudžiama triukšmauti, rūkyti, girtauti, lošti azartinius žaidimus.

XVI. PACIENTO SUPAŽINDINIMO IR SUTIKIMO DĖL JO GYDYMO BEI INFORMACIJOS APIE JĮ TEIKIMO TVARKA

122. Suaugusiųjų stacionarinės ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos tik su paciento sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Registratūroje pacientas pasirašo informacijos apie jį teikimo tvarką ir nurodo, kam galima teikti informaciją apie jo sveikatos būklę. Už psichikos negalią turintį pacientą pasirašo jo atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai), arba atstovas pagal pavedimą, kurį pasirenka pats pacientas.

123. FMR skyriuje gydantis gydytojas pasirašytinai supažindina pacientą jam suprantama forma su reabilitacijos bei gydymo eiga, galimais gydymo ir tyrimo metodais, jų rezultatais.

124. Paciento giminės ir artimieji informaciją apie paciento sveikatos būklę gali gauti tik pacientui raštiškai sutikus ir, jeigu tai neprieštarauja jo interesams ir nesutrikdys jo sveikatos būklės. Esant raštiškam paciento sutikimui, informaciją apie jo sveikatos būklę galima suteikti sutikime nurodytiems asmenims, įstaigoms, žiniasklaidai. Informaciją teikia gydantis gydytojas arba skyriaus vedėjas.

125. Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama.

XVII. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

126. Pacientų lankymo laikas: darbo dienomis nuo 16 val. iki 19 val.; poilsio dienomis nuo 9 val. iki 19 val.

127. Pacientų išrašymo laikas kasdien iki 12 valandos.

128. Pacientui susirgus ūmia ne pagrindine liga, arba atsiradus komplikacijoms, reikalaujančioms stacionarinio gydymo, jis siunčiamas į specializuotą, atitinkančią ligos profilį, sveikatos priežiūros įstaigą. Gydantis ( budintis) gydytojas ESPBI IS užpildo formą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“.

XVIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTO IR ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SPRENDIMO TVARKA

129. Iškilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir paslaugą teikiančio darbuotojo, jį sprendžia įstaigos Gydymo ar Slaugos taryba, vidaus auditas, direktorė. Ginčas ar konfliktas sprendžiamas dvidešimties darbo dienų laikotarpyje. Šalims nesusitarus, toliau ginčą nagrinėja kitos kompetentingos instancijos.

XIX. LIGOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

130. Pacientui pageidaujant jo lėšomis gydantis gydytojas privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, diagnozės ir gydymo aprašymus.

131. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija gali būti suteikiam tik rašytiniu valstybės institucijų pašymu, nurodant konfidencialios informacijos tikslus ir mastą.

XX. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

132. Pacientas privalo vykdyti gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, saugos reikalavimus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimo, apsaugančius jo sveikatą ir gyvybę diagnostinio, gydomojo proceso metu.

XXI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ,

BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

133. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų, pinigų ar kitų asmeninių daiktų įstaigos personalas neregistruoja ir už juos neatsako.

__________________________________

Susisiekite

Mielai Jums atsakysime

VšĮ „Tulpės“ sanatorija

Tel. nr.

+370 319 65525

El. p.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Adresas

B.Sruogos g.1, LT-59209 Birštonas

  Refresh Captcha  
 

2021, Tulpe.lt

Sprendimas: Webbus.lt

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).